top of page

תקנון אתר

כללי

אתר BY SORINA- משמש כחנות וירטואלית למכירת פריטים המוצעים בחברה והוא בבעלותה ומנוהל על ידה בלבד. חברת BY SORINA (ע.פ  013268974)
*תקנון זה מהווה בסיס חוקי לשימוש באתר ומסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לכלל משתמשי האתר
*החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה/הודעה מוקדמת.
*מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע”מ עפ”י הדין ונקובים בשקלים חדשים אך לא כוללים את דמי השילוח ו/או שירותים נוספים.

תמונות המוצרים באתר הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר או את החברה, אם כי החברה משתדלת כמיטב יכולתה להציג את הפריטים  בצורה המדויקת ביותר ובפירוט המקסימלי לכל לקוחותיה
*השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה, במישורין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם

 1. כל רכישה מכל סוג שהיא באתר לא מיועדת למכירת הפריטים בסיטונאות או למכירה חוזרת שלהם.

 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה משתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.

 3. מכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי מעודכן של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 4. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 5. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

 6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין החל להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.

 7. התקנון ותוכן האתר כולו מתייחסים לכלל המינים בניסוחם וייתכן ורשום אחרת בחלק מהמקרים מטעמי נוחות.

 

ביצוע הזמנות באתר

 1. כל “משתמש/ת”/”לקוח/ה” הנה כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצעת רכישה בחנות, מבקר/ת, גולש/ת ו/או על כל שימוש אחר, בכל דרך ומכל אמצעי.

 2. על מנת שתוכל החברה לדאוג שביצוע ההזמנה יבוצע על הצד הטוב ביותר, על הלקוחות להקפיד ולתת פרטים נכונים במילוי הפרטים באתר. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח כי ההזמנה תגיד לייעדה ובמידה ותחזור לחברה בגלל סיבה זו הלקוח יישא בתשלום בגין המשלוח והטיפול.

 3. בעת ביצוע ההזמנה ע”י הלקוחה החברה תבדוק מול חברת האשראי את פרטי הכרטיס ותבקש את אישורה, במקרה שחברת האשראי אישרה את העסקה תקבל הלקוחה אישור עסקה אל הדואר האלקטרוני שלה, במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה מכל סיבה שהיא תימסר הודעה ללקוחה.

 4. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם פריט שאזל מהמלאי טרם הורד מהאתר בתום לב, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר וללקוחה לא תהא טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק עקיף/ישיר שנגרם ללקוח בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה על אותו הפריט במידה ושילמה. החברה תשתדל לעדכן את מלאי האתר לעיתים קרובות כדי למנוע אי נעימות.

 5. אין אחריות על נזקים לעטיפת המארז כתוצאה מחברת השילוח

 

אחריות

 1. החברה מעניקה אחריות למוצריה למשך שנה בצירוף אישור הקנייה.

 2. האחריות כוללת ניקויים וכל נזק בר תיקון למעט שבר או קרע.

 3. האחריות אינה כוללת אובדן של תכשיט או חלק ממנו. כמו כן לא תינתן אחריות על ציפויים.

 4. יש להבהיר כי אין לחשוף את התכשיטים לחומרים כימיים או תנאי סביבה קיצוניים אשר יכולים לשנות את מראה התכשיטים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין לחשוף את התכשיטים למלחים בריכוז גבוה, כלור, חומרי ניקוי, אקונומיקה, תכשירים קוסמטיים וכיוצא בזאת.

 5. לחברה אין אחריות לעיכובים שנובעים מחברת השילוח עצמה או מגורמים כגון שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב וכיוצא בזאת , כמו כן לא תנתן אחריות על שקיות ומארזים שנתנו במתנה ונפגמו בשילוח.

 6. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן או החברה.

 7. אין אחריות על פריטים אשר נתנו במתנה וללא עלות מצד המותג BY SORINA.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, הצילומים, הטקסטים, המידע, עיצוב האתר ותוכנו, הפריטים בעיצובם ובתיאורם הנם רכושה של החברה בלבד.

 2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 3. השם BY SORINA וכן שמות הדגמים באתר הם רכושה של החברה בלבד.

 4. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 5. הלקוחה מתחייבת שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש או מסירה של פרטי לקוחותיה אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין ו/או במקרה שתועלה טענה או חשד לשימוש בלי חוקי או מחדל הפוגעים בחברה או עלולים לפגוע בה בעתיד.

 2. פרטיות משתמשות האתר חשובה לחברה והחברה תנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים כדי לשמור על סודיות המידע הנמסר לה ע”י המשתמשת ותפעל לשפר את ההגנה על הפרטיות גם בעתיד.

 3. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמשת רשאית לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המשתמשת מוסרת את פרטיה מרצונה החופשי. ידוע לה כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע אודותיה. האחריו בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמשת בלבד.

 4. הסכמת הלקוחה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, או לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
  *הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

bottom of page